GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI Clase I

Política d'Inversió
El Fons aprofita les inèrcies dels mercats de Renda Variable, invertint més a mesura que aquests es van tornant més saludables i desinvertint quan es detecta una degradació, és a dir, quan la relació entre volatilitat i rendibilitat va perdent atractiu. El procés d'inversió és clar i disciplinat, ja que aprofita i optimitza l'experiència de molts anys als mercats financers, intentant distingir entre els moviments que poden caracteritzar-se com soroll habitual del mercat i els moviments estructurals, evitant així la influència subjectiva de les emocions. La inversió es distribueix entre actius sense risc (Fons de Renda Fixa i Mercat Monetari) i actius amb risc (Fons de Renda Variable i ETFs), en funció del context del mercat i les perspectives econòmiques. El rang d'inversió en cadascuna de les dues classes d'actius és molt ampli (0% -100%), la qual cosa proporciona una gran flexibilitat i agilitat per adaptar-se a les fluctuacions dels mercats. A l'hora d'invertir té en compte diferents factors com la Renda Variable, les Divises i el Mercat Monetari: La Renda Variable: efectua una acurada selecció dels mercats de Renda Variable mundials, als quals pot destinar un percentatge variable del patrimoni del Fons, tant a nivell individual, en cada un dels tipus de Renda Variable, com a nivell global, pel fa a l'exposició total que el Fons pugui tenir a la mateixa, el qual oscil·la en el temps. Les Divises: La divisa base és l'euro, de manera que la gestió d'inversions optimitza la relació rendibilitat / risc en euros. El Mercat Monetari: és el mercat alternatiu on inverteix el Fons quan no detecta cap oportunitat als mercats de Renda Variable. A partir del 12 de febrer de 2016 aquest Fons ha adquirit la categoria de Fons subordinat (Feeder) del Fons Luxemburguès Pareturn GVC Gaesco Patrimonial Fund (Màster) gestionats ambdós per GVC Gaesco Gestión SGIIC.
Classe I
Categoria
Retorn Absolut
Perfil Risc
4
S. Gestora
GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL A ESPANYA
D. Llançament
16/12/2011
Valor Liquidatiu
14,3259 (13/01/2022)
Índex Ref.
Euribor a 1 semana + 200pb
Divisa
EUR
ISIN
ES0141114027
Bloomberg
GAPATIE SM Equity
Liquiditat
Diària
Inversió min.
1.000.000 €

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: Es troba al lloc web, a disposició dels usuaris, un informe complet per a cada Pla de Pensions en el qual trobarà, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió del Pla de Pensions, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió, etc. Els Plans de Pensions impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per al Partícip (DFP). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de Pla de Pensions, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de plans s’ha de dur a terme tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió. L'entitat gestora pot realitzar per compte del Fons de Pensions operacions vinculades de les previstes a l'article 85 ter del Reglament de Plans i Fons de Pensions. A aquest efecte, l'entitat gestora ha adoptat procediments, recollits en el seu Reglament Intern de Conducta, per tal d’evitar conflictes d'interès i assegurar-se que les operacions vinculades, en cas de produir-se, es realitzen en interès exclusiu dels Fons de Pensions gestionats i a preus o en condicions iguals o millors que els de mercat.

La informació continguda en aquest lloc web té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació, oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els Plans de Pensions poden ser productes de risc elevat i que no resultin adients per a tots els clients. Conseqüentment, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responguin al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.