GVC GAESCO RENTA FIJA, FI

Política d'Inversió
La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex Euribor a setmana capitalitzat anualment i per la part de la Renda Fixa sense ràting (20%) l'índex de referència serà el Markit Iboxx Eur Liquid High Yield Index. El Fons inverteix en valors de Renda Fixa a curt termini d'emissors públics o privats de qualsevol país admesos a negociació en mercats financers organitzats legalment autoritzats. En situacions normals de mercat s'invertirà en valors de Renda Fixa de països pertanyents a la OCDE. El Fons podrà invertir fins a un 25% del seu actiu en valors de Renda Fixa amb una qualitat creditícia mitjana (ràting entre BBB- i BBB+) i la resta amb una qualitat creditícia alta (A o superior). No obstant, es podrà invertir en actius que tinguin com a mínim la mateixa qualitat creditícia que el Regne d'Espanya en cada moment. Així mateix, es podran invertir fins a un màxim del 20% del patrimoni, en actius de Renda Fixa amb baixa qualitat creditícia o sense qualitat creditícia definida. La duració mitjana de la cartera de valors de Renda Fixa no serà superior a 2 anys. El Fonds no invertirà en actius de països emergents. L'exposició al risc de divisa serà com a màxim del 5%. Es podrà invertir fins a un 5% en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades i no harmonitzades, la vocació del qual sigui congruent amb la del Fons i no pertanyents al Grup de la gestora, i fins a un 10% en dipòsits en entitats de crèdit, que hauran de complir els requisits de ràting per a la Renda Fixa. L'exposició màxima al risc de mercat a través de derivats és l'import del patrimoni net. Es podrà invertir més del 35% del patrimoni en valors emesos o avalats per un Estat membre de la Unió Europea, una Comunitat Autònoma, una Entitat Local, els Organismes Internacionals dels quals Espanya sigui membre i Estats amb qualificació de solvència no inferior a la del Regne d'Espanya. Es podrà operar amb instruments financers derivats negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió i no negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió. Aquesta operativa comporta riscs per la possibilitat que la cobertura no sigui perfecta, per l'apalancament que comportin i per la inexistència d'una cambra de compensació.
Categoria
Renda Fixa Euro
Perfil Risc
3
S. Gestora
GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària
BNP Paribas Securities Services
D. Llançament
18/06/1986
Valor Liquidatiu
21,6927 (06/12/2021)
Índex Ref.
80% Euribor at 1 week + 20% Markit Iboxx Eur Liquid High Yield Index
Divisa
EUR
ISIN
ES0169764034
Bloomberg
PYGCREC SM
Liquiditat
Diària

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: Es troba al lloc web, a disposició dels usuaris, un informe complet per a cada Pla de Pensions en el qual trobarà, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió del Pla de Pensions, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió, etc. Els Plans de Pensions impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per al Partícip (DFP). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de Pla de Pensions, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de plans s’ha de dur a terme tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió. L'entitat gestora pot realitzar per compte del Fons de Pensions operacions vinculades de les previstes a l'article 85 ter del Reglament de Plans i Fons de Pensions. A aquest efecte, l'entitat gestora ha adoptat procediments, recollits en el seu Reglament Intern de Conducta, per tal d’evitar conflictes d'interès i assegurar-se que les operacions vinculades, en cas de produir-se, es realitzen en interès exclusiu dels Fons de Pensions gestionats i a preus o en condicions iguals o millors que els de mercat.

La informació continguda en aquest lloc web té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació, oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els Plans de Pensions poden ser productes de risc elevat i que no resultin adients per a tots els clients. Conseqüentment, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responguin al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.