PARETURN GVC GAESCO EURO SMALL CAPS EQUITY FUNDS

Política d'Inversió
L'objectiu del Subfons PARETURN GVC GAESCO EURO SMALL CAPS EQUITY FUND invertirà fins al 100% dels seus actius en societats de petita capitalització cotitzades en qualsevol bossa de la zona euro. El Subfons és un fons de renda variable. L'índex de referència del Subfons és el MSCI EMU SMALL CAPS Index (codi de Bloomberg Índex MCLDEMU). En el moment d'entrar a la cartera del Subfons, la capitalització de mercat de la societat ha de ser inferior o igual a 2.000 milions d'euros. La resta dels actius de la cartera del Subfons s'invertiran en el mercat monetari o en renda fixa. Poden ser públics o privats amb una qualificació mínima de grau d'inversió segons les qualificacions de S & P. La durada mitjana de la cartera de renda fixa no pot superar 2 anys.
Classe R
Categoria
Renda Variable Euro
Perfil Risc
6
S. Gestora
GVC Gaesco Gestión SGIIC /MDO managment Company
E. Dipositària
BNP Paribas Securities Services, Sucursal Luxemburgo
D. Llançament
04/02/2016
Índex Ref.
MSCI EMU SMALL CAPS INDEX ( MCLDEMU INDEX)
Divisa
EUR
ISIN
LU1144805923
Bloomberg
PAGESCG LX
Liquiditat
Diària
Comissió gestió
1,35%
Inversió min.
300.000 €
Altres classes disponibles

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: Es troba al lloc web, a disposició dels usuaris, un informe complet per a cada Pla de Pensions en el qual trobarà, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió del Pla de Pensions, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió, etc. Els Plans de Pensions impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per al Partícip (DFP). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de Pla de Pensions, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de plans s’ha de dur a terme tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió. L'entitat gestora pot realitzar per compte del Fons de Pensions operacions vinculades de les previstes a l'article 85 ter del Reglament de Plans i Fons de Pensions. A aquest efecte, l'entitat gestora ha adoptat procediments, recollits en el seu Reglament Intern de Conducta, per tal d’evitar conflictes d'interès i assegurar-se que les operacions vinculades, en cas de produir-se, es realitzen en interès exclusiu dels Fons de Pensions gestionats i a preus o en condicions iguals o millors que els de mercat.

La informació continguda en aquest lloc web té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació, oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els Plans de Pensions poden ser productes de risc elevat i que no resultin adients per a tots els clients. Conseqüentment, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responguin al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.