ARMONY INVESTMENT FUND

Política d'Inversió
IIC comercialitzada només per a inversor institucional. L'objectiu del Subfons Armony Investment Fund és generar un creixement del capital a llarg termini a través d'una gestió activa i flexible. El Subfons pot invertir fins a un 100% en actius de renda fixa d'emissors públics o privats amb qualitat creditícia Investment Grade. Pot invertir fins a un 30% dels actius a High Yield. El ràting mitjà dels subfons de la cartera ha de ser com a mínim BB segons S & P o Ba3 segons Moodys. L'exposició en renda variable oscil·larà entre un 0 i un 50% en valors emesos per empreses de l'OCDE, sense cap limitació per capitalització i / o sectors econòmics. Pot invertir fins a un 30% en IIC UCITS o ETF.
Categoria
---
Perfil Risc
4
S. Gestora
GVC Gaesco Gestió SGIIC /Kredietrust Luxembourg S.A.
E. Dipositària
KBL European Private Bankers
D. Llançament
04/04/2016
Índex Ref.
---
Divisa
EUR
ISIN
LU1388853720
Bloomberg
ARMAGEA LX
Liquiditat
Setmanal

Perfil Risc: 4/7

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: Es troba al lloc web, a disposició dels usuaris, un informe complet per a cada Pla de Pensions en el qual trobarà, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió del Pla de Pensions, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió, etc. Els Plans de Pensions impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per al Partícip (DFP). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de Pla de Pensions, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de plans s’ha de dur a terme tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió. L'entitat gestora pot realitzar per compte del Fons de Pensions operacions vinculades de les previstes a l'article 85 ter del Reglament de Plans i Fons de Pensions. A aquest efecte, l'entitat gestora ha adoptat procediments, recollits en el seu Reglament Intern de Conducta, per tal d’evitar conflictes d'interès i assegurar-se que les operacions vinculades, en cas de produir-se, es realitzen en interès exclusiu dels Fons de Pensions gestionats i a preus o en condicions iguals o millors que els de mercat.

La informació continguda en aquest lloc web té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació, oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els Plans de Pensions poden ser productes de risc elevat i que no resultin adients per a tots els clients. Conseqüentment, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responguin al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.