RYS 2009, SICAV

Política d'Inversió
La Societat pot invertir entre un 0% i 100% del seu patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, pertanyents o no al Grup de la Gestora, ja sigui de manera directa o indirecta a través d'IIC, en actius de Renda Variable i Renda Fixa o altres actius permesos per la normativa vigent sense que hi hagi predeterminació pel que fa als percentatges d'exposició en cada classe d'actiu pot estar la totalitat de la seva exposició a qualsevol d'ells. Dins de la Renda Fixa a més de valors s'inclouen dipòsits a la vista o amb venciment inferior a un any en Entitats de Crèdit de la UE o d'estats membres de l'OCDE subjectes a supervisió prudencial i instruments del mercat monetari no cotitzats, que siguin líquids. Perfil de risc de la societat i del inversor: 7, en una escala del 1 al 7.
Perfil Risc
7
E. Dipositària
Santander Investment,S.A
Valor Liquidatiu
1,2571 (18/04/2021)
ISIN
ES0174354003
Valor Liquidatiu
1,2571€

(18/04/2021)

Perfil Risc: 7/7

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: Es troba a disposició dels usuaris de la pàgina web un informe complet per a cada SICAV on podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscs associats a la inversió en IIC, etc. La informació continguda a la pàgina web no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors, ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni de cap altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per prendre decisions o realitzar inversions. No pretén induir a l'usuari a operacions inadequades en proporcionar serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen en cap cas els resultats futurs.