ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI

Política d'Inversió
El Fons podrà invertir, ja sigui de manera directa o indirecta a través d'IIC, en actius de Renda Variable i de Renda Fixa sense que hi hagi predeterminació pel que fa als percentatges d'inversió en cada classe d'actiu, podent estar la totalitat del seu patrimoni invertit en Renda Fixa o en Renda Variable. Dins de la Renda Fixa, a més de valors, s'inclouen dipòsits a la vista o amb venciment inferior a un any en Entitats de Crèdit de la UE o que compleixin la normativa específica de solvència i instruments del mercat monetari no cotitzats, que siguin líquids. La inversió de Renda Variable es realitzarà en valors emesos per empreses d'alta qualitat creditícia i màxima solvència, de països pertanyents a l'OCDE, tot i que la inversió es dirigirà preferentment cap a emissors de la Zona Euro i dels Estats Units. Més informació en la WEB DEL FONS
Categoria
Renda Variable Mixta Internacional
Perfil Risc
5
S. Gestora
GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària
Santander Securities Services, S.A.
D. Llançament
22/01/1999
Valor Liquidatiu
10,7971 (14/01/2022)
Índex Ref.
Euro Stoxx 50, Dow Jones and Euro MTS Government Bond 1-3 years
Divisa
EUR
ISIN
ES0121082038
Bloomberg
COMPOGE SM
Liquiditat
Diària
Valor Liquidatiu
10,7971€

(14/01/2022)

Perfil Risc: 5/7

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: Es troba al lloc web, a disposició dels usuaris, un informe complet per a cada Pla de Pensions en el qual trobarà, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió del Pla de Pensions, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió, etc. Els Plans de Pensions impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per al Partícip (DFP). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de Pla de Pensions, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de plans s’ha de dur a terme tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió. L'entitat gestora pot realitzar per compte del Fons de Pensions operacions vinculades de les previstes a l'article 85 ter del Reglament de Plans i Fons de Pensions. A aquest efecte, l'entitat gestora ha adoptat procediments, recollits en el seu Reglament Intern de Conducta, per tal d’evitar conflictes d'interès i assegurar-se que les operacions vinculades, en cas de produir-se, es realitzen en interès exclusiu dels Fons de Pensions gestionats i a preus o en condicions iguals o millors que els de mercat.

La informació continguda en aquest lloc web té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació, oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els Plans de Pensions poden ser productes de risc elevat i que no resultin adients per a tots els clients. Conseqüentment, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responguin al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.