TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI

Política d'Inversió
L'objectiu de gestió del Fons és obtenir una rendibilitat superior al Eonia a un any més 500 punts bàsics amb una volatilitat anualitzada inferior al 20% i volatilitat anualitzada mitjana, en situacions normals, del 13%. El Fons utilitzarà tècniques de gestió de caire oportuníssim i fonamental i no de "behavioural finance" i de forma quantitativa, pel que la inversió podrà ser en funció de que sorgeixi una oportunitat d'inversió a curt i mitjà termini, per exemple, descomptes de valoració de gran magnitud en els mercats, emissors en processos de col·locació accelerada de paquets d'empreses, en OPVs, etc. El Fons inverteix en actius de Renda Fixa i de Renda Variable nacionals i internacionals, d'emissors públics o privats de qualsevol país, principalment de països membres OCDE. No existeixen límits en quant a capitalització per part de la Renda Variable, ni tampoc en quant a la qualitat creditícia definida de la Renda Fixa, que podran ser emissions d'alta (A- o superior), de mitja (entre BBB- i BBB+) o de baixa (BB+ o inferior i amb un màxim del 30%) qualitat creditícia. Podrà invertir en instruments financers derivats negociats en mercats organitzats i OTC amb la finalitat de cobertura i d'inversió.
Categoria
Retorn Absolut
Perfil Risc
6
S. Gestora
GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària
Santander Securities Services, S.A.
D. Llançament
20/02/2015
Valor Liquidatiu
95,7540 (14/01/2022)
Índex Ref.
EONIA (Euro OverNight Index Average) 500bp
Divisa
EUR
ISIN
ES0179692001
Bloomberg
*
Liquiditat
Diària
Valor Liquidatiu
95,7540€

(14/01/2022)

Perfil Risc: 6/7

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: Es troba al lloc web, a disposició dels usuaris, un informe complet per a cada Pla de Pensions en el qual trobarà, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió del Pla de Pensions, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió, etc. Els Plans de Pensions impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per al Partícip (DFP). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de Pla de Pensions, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de plans s’ha de dur a terme tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió. L'entitat gestora pot realitzar per compte del Fons de Pensions operacions vinculades de les previstes a l'article 85 ter del Reglament de Plans i Fons de Pensions. A aquest efecte, l'entitat gestora ha adoptat procediments, recollits en el seu Reglament Intern de Conducta, per tal d’evitar conflictes d'interès i assegurar-se que les operacions vinculades, en cas de produir-se, es realitzen en interès exclusiu dels Fons de Pensions gestionats i a preus o en condicions iguals o millors que els de mercat.

La informació continguda en aquest lloc web té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació, oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els Plans de Pensions poden ser productes de risc elevat i que no resultin adients per a tots els clients. Conseqüentment, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responguin al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.