GVC GAESCO JAPÓN, FI

Política d'Inversió
El Fons té un marcat biaix cap a companyies que depenguin principalment del consum intern del país, fet que es tradueix en la seva exposició als sectors japonesos més exportadors és sols del 15% del total de la cartera: automòbil, electrònica i maquinària. El Fons es gestiona amb un enfocament basat en la selecció individualitzada de valors o bottom-up fonamental, i amb l'ús de tracking errors elevats. El Fons tindrà invertit com a mínim el 85% del seu patrimoni en valors de Renda Variable d'emissors japonesos que estiguin admesos a cotització en el mercat borsari japonès. Pot operar en instruments financers derivats negociats en mercats organitzats i OTC amb la finalitat de cobertura i inversió.
Categoria
Renda Variable Internacional
Perfil Risc
6
S. Gestora
GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària
Santander Investment,S.A
D. Llançament
14/12/2005
Valor Liquidatiu
9,0429 (06/12/2021)
Índex Ref.
Topix
Divisa
EUR
ISIN
ES0141113037
Bloomberg
GAEJAPO SM
Liquiditat
Diària

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: Es troba al lloc web, a disposició dels usuaris, un informe complet per a cada Pla de Pensions en el qual trobarà, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió del Pla de Pensions, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió, etc. Els Plans de Pensions impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per al Partícip (DFP). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de Pla de Pensions, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de plans s’ha de dur a terme tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió. L'entitat gestora pot realitzar per compte del Fons de Pensions operacions vinculades de les previstes a l'article 85 ter del Reglament de Plans i Fons de Pensions. A aquest efecte, l'entitat gestora ha adoptat procediments, recollits en el seu Reglament Intern de Conducta, per tal d’evitar conflictes d'interès i assegurar-se que les operacions vinculades, en cas de produir-se, es realitzen en interès exclusiu dels Fons de Pensions gestionats i a preus o en condicions iguals o millors que els de mercat.

La informació continguda en aquest lloc web té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació, oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els Plans de Pensions poden ser productes de risc elevat i que no resultin adients per a tots els clients. Conseqüentment, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responguin al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.