GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, FI Clase A

Política d'Inversió
L'objectiu de gestió és invertir en empreses que proporcionin una rendibilitat per dividend elevada, creixent i sostenible, així com per un potencial de revaloració de les seves cotitzacions per descompte fonamental, majoritàriament de la Zona Euro, i mitjançant la utilització d'uns criteris de selecció molt definits i sense discriminar als emissors ni per la seva grandària, ni per la forma de pagament dels dividends, si bé és preferible en cash que en accions. L'exposició a la renda variable oscil·larà entre un mínim del 75% i el 100%, majoritàriament en emissors de la Zona Euro (entorn al 75%), dels EUA (entorn al 15%), de Regne Unit (entorn al 5%) i de Suïssa (entorn al 5%), sense cap limitació per capitalització i/o sectors econòmics. L'exposició a la renda fixa, pública o privada, en mercats OCDE, oscil·larà entre 0% i màxim del 25%, en actius amb qualificació creditícia mitjana (entre ràting BBB-i BBB+). També es podran invertir en actius amb la mateixa qualitat creditícia que el Regne d'Espanya a cada moment. La durada mitjana serà inferior a 2 anys. Dins de la renda fixa, s'inclouen dipòsits en entitats de crèdit i instruments del mercat monetari no cotitzats que siguin líquids, complint amb els ràtings abans indicats. L'exposició al risc divises serà com a màxim del 30%. No s'invertirà en països emergents. No s'invertirà en IIC. No s'invertirà en instruments financers derivats negociats o no negociats en mercats organitzats. Es podrà invertir més del 35% del patrimoni en valors emesos o avalats per un Estat de la UE, una Comunitat Autònoma, una Entitat Local, els Organismes Internacionals dels quals Espanya sigui membre i Estats amb solvència no inferior a la d'Espanya. La IIC diversifica les inversions en els actius esmentats anteriorment en, almenys, sis emissions diferents. La inversió en valors d'una mateixa emissió no supera el 30% de l'actiu de la IIC.
Classe A
Categoria
Renda Variable Zona Euro
Perfil Risc
7
S. Gestora
GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL A ESPANYA
D. Llançament
25/01/2019
Valor Liquidatiu
11,2191 (10/06/2021)
Índex Ref.
Renta Variable (75% MSCI EMU High Dividend Yield Index + 15% MSCI USA High Dividend Yield Index + 5% MSCI UK High Dividend Yield Index + 5% SPI Select dividend 20 index) Renta Fija: Euribor 1W
Divisa
EUR
ISIN
ES0143631002
Bloomberg
GVCGDFA SM Equitity
Liquiditat
Diària
Altres classes disponibles

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: Es troba a disposició dels usuaris de la pàgina web un informe complet per a cada Fons d'Inversió on podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscs associats a la inversió en IIC, etc. La informació continguda a la pàgina web no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors, ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni de cap altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per prendre decisions o realitzar inversions. No pretén induir a l'usuari a operacions inadequades en proporcionar serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen en cap cas els resultats futurs.