PARETURN GVC GAESCO PATRIMONIAL FUND

Política d'Inversió
L'objectiu, no garantit, del Subfons PARETURN GVC GAESCO PATRIMONIAL FUND és generar una rendibilitat estable invertint en els mercats de renda variable i evitant les grans pèrdues dels mercats.  No obstant, el fet d’estar la inversió del Fons subjecta a les fluctuacions del mercat i altres riscos inherents a la inversió en instruments financers, fa que el valor liquidatiu i els rendiments obtinguts puguin experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa i es pugui donar la possibilitat de que un inversor no recuperi l’import invertit inicialment. L'índex de referència del Subfons és l'EURIBOR setmanal més un 2% anual. El Subfons pot invertir en mercats de renda variable entre 0% i un 100% dels actius. Els mercats de renda variable es consideren per separat en 8 sub-mercats diferents: Quatre d'ells tenen una naturalesa geogràfica: geogràficament pot invertir en índexs de renda variable europea, índexs de renda variable nord-americana, índexs de renda variable japonesa i índexs de renda variable de mercats emergents. Quatre d'ells tenen una naturalesa d'estil: des d'una perspectiva d'estil, pot invertir en índexs de petita capitalització, en índexs de gran capitalització, en índexs de valor i en índexs de creixement. Les decisions d'inversió es prenen en funció de cada mercat, tenint cada un d'ells una part invertible màxima propera al 12,5%. La inversió en cada mercat depèn de la relació entre la rendibilitat i la volatilitat de cada mercat, basant-se en una estratègia pròpia que tendeix a tenir una correlació positiva amb les rendibilitats d'índexs de renda variable i una negativa amb la volatilitat d'índexs de renda variable . L'exposició global del Subfons al mercat de renda variable és el resultat de les decisions preses en cada un dels vuit sub-mercats de renda variable diferents. No pot ser inferior a zero ni superar el 100% dels actius del Subfons. No s'usa apalancament. La inversió en els mercats de renda variable s'implanta usant només futurs d'índexs de renda variable i fons cotitzats en borsa d'índexs de renda variable, ambdós en mercats organitzats. No es faran servir productes extraborsaris. Els fons cotitzats en borsa d'índexs de renda variable no suposaran més del 10% dels actius. No s'usen futurs en curt ni fons cotitzats en borsa a curt. L'estratègia només fa servir posicions llargues. La part no invertida en renda variable s'invertirà en el mercat monetari i en renda fixa, principalment amb denominació en euros. Aquestes inversions poden tenir un emissor tant públic com privat, amb una qualificació de grau d'inversió per Standard & Poor 'si una durada de cartera inferior a 2 anys.
Classe R
Categoria
Retorn Absolut
Perfil Risc
4
S. Gestora
GVC Gaesco Gestión SGIIC /MDO managment Company
E. Dipositària
BNP Paribas Securities Services, Sucursal Luxemburgo
D. Llançament
11/02/2016
Índex Ref.
Benchmark Euribor week + 200pb
Divisa
EUR
ISIN
LU1144806574
Bloomberg
PAGPATG LX
Liquiditat
Diària
Comissió gestió
1,35%
Inversió min.
300.000 €
Altres classes disponibles

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: Es troba al lloc web, a disposició dels usuaris, un informe complet per a cada Pla de Pensions en el qual trobarà, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió del Pla de Pensions, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió, etc. Els Plans de Pensions impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per al Partícip (DFP). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de Pla de Pensions, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de plans s’ha de dur a terme tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió. L'entitat gestora pot realitzar per compte del Fons de Pensions operacions vinculades de les previstes a l'article 85 ter del Reglament de Plans i Fons de Pensions. A aquest efecte, l'entitat gestora ha adoptat procediments, recollits en el seu Reglament Intern de Conducta, per tal d’evitar conflictes d'interès i assegurar-se que les operacions vinculades, en cas de produir-se, es realitzen en interès exclusiu dels Fons de Pensions gestionats i a preus o en condicions iguals o millors que els de mercat.

La informació continguda en aquest lloc web té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació, oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els Plans de Pensions poden ser productes de risc elevat i que no resultin adients per a tots els clients. Conseqüentment, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responguin al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.