PARETURN GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN MID CAP EQUITY FUND R-B (EUR)

Política d'Inversió
L'objectiu del Subfons PARETURN GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEA MID CAP EQUITY FUND serà invertir entre el 75% i el 100% dels seus actius en empreses Mitjanes que cotitzen en qualsevol borsa i/o d'un altre mercat a Europa, conforme a la llei 2010, o tenir la seva principal activitat econòmica a Europa. El Fons és un fons de renda variable. L'índex de referència del Subfons és l'índex STOXX EUROPE 600 (índex SXXP de codi Bloomberg Índex). En el moment d'entrar a la cartera del Subfondo, la capitalización de mercat de la societat ha de ser inferior o igual a 5.000 milions d'euros. La resta dels actius de la cartera del Subfons s'invertirà en el mercat monetari o en renda fixa. Poden ser públics o privats amb una qualificació mínima de grau d'inversió segons les qualificacions de S&P. La durada mitjana de la cartera de renda fixa no pot superar els 2 anys.
Classe R-B
Categoria
Renda Variable Europa
Perfil Risc
6
S. Gestora
GVC Gaesco Gestión SGIIC /MDO managment Company
E. Dipositària
BNP Paribas Securities Services, Sucursal Luxemburgo
D. Llançament
23/07/2019
Índex Ref.
STOXX EUROPE 600 Index
Divisa
EUR
ISIN
LU1569896738
Bloomberg
PAMCBI1
Liquiditat
Diària
Comissió gestió
1.35% + 9%
Inversió min.
N/A

Perfil Risc: 6/7

Altres classes disponibles

*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)

Avís legal: Es troba al lloc web, a disposició dels usuaris, un informe complet per a cada Pla de Pensions en el qual trobarà, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió del Pla de Pensions, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió, etc. Els Plans de Pensions impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per al Partícip (DFP). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de Pla de Pensions, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de plans s’ha de dur a terme tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió. L'entitat gestora pot realitzar per compte del Fons de Pensions operacions vinculades de les previstes a l'article 85 ter del Reglament de Plans i Fons de Pensions. A aquest efecte, l'entitat gestora ha adoptat procediments, recollits en el seu Reglament Intern de Conducta, per tal d’evitar conflictes d'interès i assegurar-se que les operacions vinculades, en cas de produir-se, es realitzen en interès exclusiu dels Fons de Pensions gestionats i a preus o en condicions iguals o millors que els de mercat.

La informació continguda en aquest lloc web té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació, oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els Plans de Pensions poden ser productes de risc elevat i que no resultin adients per a tots els clients. Conseqüentment, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responguin al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.